skip to main content

ОДНОСОТ ПОМЕЃУ ВЕШТИНИТЕ ЗА ЖИВОТ И СОЦИЈАЛНОТО ПРИСПОСОБУВАЊЕ КАЈ СТУДЕНТИ СО ОШТЕТУВАЊЕ НА СЛУХОТ: ИМПЛИКАЦИИ ЗА СОВЕТУВАЊЕ

Adeniyi, Samuel ; Anyama, Stella

The Journal of Special Education and Rehabilitation, 2017, Vol.18(3/4), pp.25-43 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

Citations Cited by
 • Title:
  ОДНОСОТ ПОМЕЃУ ВЕШТИНИТЕ ЗА ЖИВОТ И СОЦИЈАЛНОТО ПРИСПОСОБУВАЊЕ КАЈ СТУДЕНТИ СО ОШТЕТУВАЊЕ НА СЛУХОТ: ИМПЛИКАЦИИ ЗА СОВЕТУВАЊЕ
 • Author: Adeniyi, Samuel ; Anyama, Stella
 • Subjects: Preschool Education ; Human Immunodeficiency Virus–HIV ; Psychology ; Acquired Immune Deficiency Syndrome–AIDS ; Deafness ; Hearing Impairment ; Teenagers ; Adjustment ; Counseling ; Skills
 • Is Part Of: The Journal of Special Education and Rehabilitation, 2017, Vol.18(3/4), pp.25-43
 • Description: Нарушувањето на слухот има голем придонес врз соци?алните и психолошκите дефицити на лицата κои имаат ваκво нарушу- ва?е, што може да вли?ае и врз нивните ин- терперсонални врсκи. Неможноста да се слу- ша и потоа ефеκтивно да се κомуницира на κра?от резултира со приспособува?е κон ово? проблем што води...
 • Language: English;Macedonian
 • Identifier: ISSN: 1409-6099 ; E-ISSN: 1857-663X ; DOI: 10.19057/jser.2017.24

Searching Remote Databases, Please Wait

 • Searching for
 • inscope:(TRAILS-PRINT),scope:(D-01TRAILS_MSU_GFC),scope:(E-01TRAILS_MSU_GFC),primo_central_multiple_fe
 • Show me what you have so far