skip to main content

Genomic incompatibilities in the diploid and tetraploid offspring of the goldfish × common carp cross

Liu, Shaojun ; Luo, Jing ; Chai, Jing ; Ren, Li ; Zhou, Yi ; Huang, Feng ; Liu, Xiaochuan ; Chen, Yubao ; Zhang, Chun ; Tao, Min ; Lu, Bin ; Zhou, Wei ; Lin, Guoliang ; Mai, Chao ; Yuan, Shuo ; Wang, Jun ; Li, Tao ; Qin, Qinbo ; Feng, Hao ; Luo, Kaikun ; Xiao, Jun ; Zhong, Huan ; Zhao, Rurong ; Duan, Wei ; Song, Zhenyan ; Wang, Yanqin ; Wang, Jing ; Zhong, Li ; Wang, Lu ; Ding, Zhaoli ; Du, Zhenglin ; Lu, Xuemei ; Gao, Yun ; Murphy, Robert W ; Liu, Yun ; Meyer, Axel ; Zhang, Ya-Ping

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 02 February 2016, Vol.113(5), pp.1327-32 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

Citations Cited by

Searching Remote Databases, Please Wait