skip to main content

Momentum dependence of the phi-meson nuclear transparency

Hartmann, M ; Kiselev, Yu. T ; Polyanskiy, A ; Paryev, E. Ya ; Büscher, M ; Chiladze, D ; Dymov, S ; Dzyuba, A ; Gebel, R ; Hejny, V ; Kämpfer, B ; Keshelashvili, I ; Koptev, V ; Lorentz, B ; Maeda, Y ; Magas, Volodymyr ; Merzliakov, S ; Mikirtytchiants, S ; Nekipelov, M ; Ohm, H 2012

Full text available

Citations Cited by

Searching Remote Databases, Please Wait