skip to main content
Refined by: List of all Versions remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

The sequence and de novo assembly of the giant panda genome.(Report)

Nature, Jan 21, 2010, Vol.463(7279), p.311(7) [Peer Reviewed Journal]

Cengage Learning, Inc.

Full text available

2
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

The sequence and de novo assembly of the giant panda genome.(Report)

Nature, Jan 21, 2010, Vol.463(7279), p.311(7) [Peer Reviewed Journal]

Cengage Learning, Inc.

Full text available

3
The sequence and de novo assembly of the giant panda genome
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

The sequence and de novo assembly of the giant panda genome

Li, Ruiqiang ; Fan, Wei ; Tian, Geng ; Zhu, Hongmei ; He, Lin ; Cai, Jing ; Huang, Quanfei ; Cai, Qingle ; Li, Bo ; Bai, Yinqi ; Zhang, Zhihe ; Zhang, Yaping ; Wang, Wen ; Li, Jun ; Wei, Fuwen ; Li, Heng ; Jian, Min ; Li, Jianwen ; Zhang, Zhaolei ; Nielsen, Rasmus ; Li, Dawei ; Gu, Wanjun ; Yang, Zhentao ; Xuan, Zhaoling ; Ryder, Oliver A. ; Leung, Frederick Chi-Ching ; Zhou, Yan ; Cao, Jianjun ; Sun, Xiao ; Fu, Yonggui ; Fang, Xiaodong ; Guo, Xiaosen ; Wang, Bo ; Hou, Rong ; Shen, Fujun ; Mu, Bo ; Ni, Peixiang ; Lin, Runmao ; Qian, Wubin ; Wang, Guodong ; Yu, Chang ; Nie, Wenhui ; Wang, Jinhuan ; Wu, Zhigang ; Liang, Huiqing ; Min, Jiumeng ; Wu, Qi ; Cheng, Shifeng ; Ruan, Jue ; Wang, Mingwei ; Shi, Zhongbin ; Wen, Ming ; Liu, Binghang ; Ren, Xiaoli ; Zheng, Huisong ; Dong, Dong ; Cook, Kathleen ; Shan, Gao ; Zhang, Hao ; Kosiol, Carolin ; Xie, Xueying ; Lu, Zuhong ; Zheng, Hancheng ; Li, Yingrui ; Steiner, Cynthia C. ; Lam, Tommy Tsan-Yuk ; Lin, Siyuan ; Zhang, Qinghui ; Li, Guoqing ; Tian, Jing ; Gong, Timing ; Liu, Hongde ; Zhang, Dejin ; Fang, Lin ; Ye, Chen ; Zhang, Juanbin ; Hu, Wenbo ; Xu, Anlong ; Ren, Yuanyuan ; Zhang, Guojie ; Bruford, Michael W. ; Li, Qibin ; Ma, Lijia ; Guo, Yiran ; An, Na ; Hu, Yujie ; Zheng, Yang ; Shi, Yongyong ; Li, Zhiqiang ; Liu, Qing ; Chen, Yanling ; Zhao, Jing ; Qu, Ning ; Zhao, Shancen ; Tian, Feng ; Wang, Xiaoling ; Wang, Haiyin ; Xu, Lizhi ; Liu, Xiao ; Vinar, Tomas ; Wang, Yajun ; Lam, Tak-Wah ; Yiu, Siu-Ming ; Liu, Shiping ; Zhang, Hemin ; Li, Desheng ; Huang, Yan ; Wang, Xia ; Yang, Guohua ; Jiang, Zhi ; Wang, Junyi ; Qin, Nan ; Li, Li ; Li, Jingxiang ; Bolund, Lars ; Kristiansen, Karsten ; Wong, Gane Ka-Shu ; Olson, Maynard ; Zhang, Xiuqing ; Li, Songgang ; Yang, Huanming ; Wang, Jian ; Wang, Jun

Nature, 1/2010, Vol.463(7279), pp.311-317 [Peer Reviewed Journal]

Nature Publishing Group (via CrossRef)

Full text available

4
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

The sequence and de novo assembly of the giant panda genome

Li, Ruiqiang ; Fan, Wei ; Tian, Geng ; Zhu, Hongmei ; He, Lin ; Cai, Jing ; Huang, Quanfei ; Cai, Qingle ; Li, Bo ; Bai, Yinqi ; Zhang, Zhihe ; Zhang, Yaping ; Wang, Wen ; Li, Jun ; Wei, Fuwen ; Li, Heng ; Jian, Min ; Li, Jianwen ; Zhang, Zhaolei ; Nielsen, Rasmus ; Li, Dawei ; Gu, Wanjun ; Yang, Zhentao ; Xuan, Zhaoling ; Ryder, Oliver ; Leung, Frederick ; Zhou, Yan ; Cao, Jianjun ; Sun, Xiao ; Fu, Yonggui ; Fang, Xiaodong ; Guo, Xiaosen ; Wang, Bo ; Hou, Rong ; Shen, Fujun ; Mu, Bo ; Ni, Peixiang ; Lin, Runmao ; Qian, Wubin ; Wang, Guodong ; Yu, Chang ; Nie, Wenhui ; Wang, Jinhuan ; Wu, Zhigang ; Liang, Huiqing ; Min, Jiumeng ; Wu, Qi ; Cheng, Shifeng ; Ruan, Jue ; Wang, Mingwei ; Shi, Zhongbin ; Wen, Ming ; Liu, Binghang ; Ren, Xiaoli ; Zheng, Huisong ; Dong, Dong ; Cook, Kathleen ; Shan, Gao ; Zhang, Hao ; Kosiol, Carolin ; Xie, Xueying ; Lu, Zuhong ; Zheng, Hancheng ; Li, Yingrui ; Steiner, Cynthia ; Lam, Tommy ; Lin, Siyuan ; Zhang, Qinghui ; Li, Guoqing ; Tian, Jing ; Gong, Timing ; Liu, Hongde ; Zhang, Dejin ; Fang, Lin ; Ye, Chen ; Zhang, Juanbin ; Hu, Wenbo ; Xu, Anlong ; Ren, Yuanyuan ; Zhang, Guojie ; Bruford, Michael ; Li, Qibin ; Ma, Lijia ; Guo, Yiran ; An, Na ; Hu, Yujie ; Zheng, Yang ; Shi, Yongyong ; Li, Zhiqiang ; Liu, Qing ; Chen, Yanling ; Zhao, Jing ; Qu, Ning ; Zhao, Shancen ; Tian, Feng ; Wang, Xiaoling ; Wang, Haiyin ; Xu, Lizhi ; Liu, Xiao ; Vinar, Tomas ; Wang, Yajun ; Lam, Tak-Wah ; Yiu, Siu-Ming ; Liu, Shiping ; Zhang, Hemin ; Li, Desheng ; Huang, Yan ; Wang, Xia ; Yang, Guohua ; Jiang, Zhi ; Wang, Junyi ; Qin, Nan ; Li, Li ; Li, Jingxiang ; Bolund, Lars ; Kristiansen, Karsten ; Wong, Gane ; Olson, Maynard ; Zhang, Xiuqing ; Li, Songgang ; Yang, Huanming ; Wang, Jian ; Wang, Jun Bai, Yinqi (correspondence author)

Nature, Jan 21, 2010, Vol.463(7279), pp.311-317 [Peer Reviewed Journal]

© ProQuest LLC All rights reserved

Full text available

5
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

The sequence and de novo assembly of the giant panda genome

Li, Ruiqiang ; Fan, Wei ; Tian, Geng ; Zhu, Hongmei ; He, Lin ; Cai, Jing ; Huang, Quanfei ; Cai, Qingle ; Li, Bo ; Bai, Yinqi ; Zhang, Zhihe ; Zhang, Yaping ; Wang, Wen ; Li, Jun ; Wei, Fuwen ; Li, Heng ; Jian, Min ; Li, Jianwen ; Zhang, Zhaolei Li, Ruiqiang (correspondence author)

Nature, 21 Jan. 2010, Vol.463(7279), pp.311-317 [Peer Reviewed Journal]

© ProQuest LLC All rights reserved

Full text available

6
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

The sequence and de novo assembly of the giant panda genome

Ruiqiang Li ; Wei Fan ; Geng Tian ; Hongmei Zhu ; Lin He ; Jing Cai ; Quanfei Huang ; Qingle Cai ; Bo Li ; Yinqi Bai ; Zhihe Zhang ; Yaping Zhang ; Wen Wang ; Jun Li ; Fuwen Wei ; Heng Li ; Min Jian ; Jianwen Li ; Zhaolei Zhang ; Rasmus Nielsen ; Dawei Li ; Wanjun Gu ; Zhentao Yang ; Zhaoling Xuan ; Oliver A. Ryder ; Frederick Chi-Ching Leung ; Yan Zhou ; Jianjun Cao ; Xiao Sun ; Yonggui Fu ; Xiaodong Fang ; Xiaosen Guo ; Bo Wang ; Rong Hou ; Fujun Shen ; Bo Mu ; Peixiang Ni ; Runmao Lin ; Wubin Qian ; Guodong Wang ; Chang Yu ; Wenhui Nie ; Jinhuan Wang ; Zhigang Wu ; Huiqing Liang ; Jiumeng Min ; Qi Wu ; Shifeng Cheng ; Jue Ruan ; Mingwei Wang ; Zhongbin Shi ; Ming Wen ; Binghang Liu ; Xiaoli Ren ; Huisong Zheng ; Dong Dong ; Kathleen Cook ; Gao Shan ; Hao Zhang ; Carolin Kosiol ; Xueying Xie ; Zuhong Lu ; Hancheng Zheng ; Yingrui Li ; Cynthia C. Steiner ; Tommy Tsan-Yuk Lam ; Siyuan Lin ; Qinghui Zhang ; Guoqing Li ; Jing Tian ; Timing Gong ; Hongde Liu ; Dejin Zhang ; Lin Fang ; Chen Ye ; Juanbin Zhang ; Wenbo Hu ; Anlong Xu ; Yuanyuan Ren ; Guojie Zhang ; Michael W. Bruford ; Qibin Li ; Lijia Ma ; Yiran Guo ; Na An ; Yujie Hu ; Yang Zheng ; Yongyong Shi ; Zhiqiang Li ; Qing Liu ; Yanling Chen ; Jing Zhao ; Ning Qu ; Shancen Zhao ; Feng Tian ; Xiaoling Wang ; Haiyin Wang ; Lizhi Xu ; Xiao Liu ; Tomas Vinar ; Yajun Wang ; Tak-Wah Lam ; Siu-Ming Yiu ; Shiping Liu ; Hemin Zhang ; Desheng Li ; Yan Huang ; Xia Wang ; Guohua Yang ; Zhi Jiang ; Junyi Wang ; Nan Qin ; Li Li ; Jingxiang Li ; Lars Bolund ; Karsten Kristiansen ; Gane Ka-Shu Wong ; Maynard Olson ; Xiuqing Zhang ; Songgang Li ; Huanming Yang ; Jian Wang ; Jun Wang

Nature, 2009, Vol.463(7279), p.311 [Peer Reviewed Journal]

Nature Publishing Group

Full text available

7
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

The sequence and de novo assembly of the giant panda genome

Li, Ruiqiang ; Fan, Wei ; Tian, Geng ; Zhu, Hongmei ; He, Lin ; Cai, Jing ; Huang, Quanfei ; Cai, Qingle ; Li, Bo ; Bai, Yinqi ; Zhang, Zhihe ; Zhang, Yaping ; Wang, Wen ; Li, Jun ; Wei, Fuwen ; Li, Heng ; Jian, Min ; Li, Jianwen ; Zhang, Zhaolei ; Nielsen, Rasmus ; Li, Dawei ; Gu, Wanjun ; Yang, Zhentao ; Xuan, Zhaoling ; Ryder, Oliver A ; Leung, Frederick Chi-Ching ; Zhou, Yan ; Cao, Jianjun ; Sun, Xiao ; Fu, Yonggui ; Fang, Xiaodong ; Guo, Xiaosen ; Wang, Bo ; Hou, Rong ; Shen, Fujun ; Mu, Bo ; Ni, Peixiang ; Lin, Runmao ; Qian, Wubin ; Wang, Guodong ; Yu, Chang ; Nie, Wenhui ; Wang, Jinhuan ; Wu, Zhigang ; Liang, Huiqing ; Min, Jiumeng ; Wu, Qi ; Cheng, Shifeng ; Ruan, Jue ; Wang, Mingwei ; Shi, Zhongbin ; Wen, Ming ; Liu, Binghang ; Ren, Xiaoli ; Zheng, Huisong ; Dong, Dong ; Cook, Kathleen ; Shan, Gao ; Zhang, Hao ; Kosiol, Carolin ; Xie, Xueying ; Lu, Zuhong ; Zheng, Hancheng ; Li, Yingrui ; Steiner, Cynthia C ; Lam, Tommy Tsan-Yuk ; Lin, Siyuan ; Zhang, Qinghui ; Li, Guoqing ; Tian, Jing ; Gong, Timing ; Liu, Hongde ; Zhang, Dejin ; Fang, Lin ; Ye, Chen ; Zhang, Juanbin ; Hu, Wenbo ; Xu, Anlong ; Ren, Yuanyuan ; Zhang, Guojie ; Bruford, Michael W ; Li, Qibin ; Ma, Lijia ; Guo, Yiran ; An, Na ; Hu, Yujie ; Zheng, Yang ; Shi, Yongyong ; Li, Zhiqiang ; Liu, Qing ; Chen, Yanling ; Zhao, Jing ; Qu, Ning ; Zhao, Shancen ; Tian, Feng ; Wang, Xiaoling ; Wang, Haiyin ; Xu, Lizhi ; Liu, Xiao ; Vinar, Tomas ; Wang, Yajun ; Lam, Tak-Wah ; Yiu, Siu-Ming ; Liu, Shiping ; Zhang, Hemin ; Li, Desheng ; Huang, Yan ; Wang, Xia ; Yang, Guohua ; Jiang, Zhi ; Wang, Junyi ; Qin, Nan ; Li, Li ; Li, Jingxiang ; Bolund, Lars ; Kristiansen, Karsten ; Wong, Gane Ka-Shu ; Olson, Maynard ; Zhang, Xiuqing ; Li, Songgang ; Yang, Huanming ; Wang, Jian ; Wang, Jun

Nature, 21 January 2010, Vol.463(7279), pp.311-7 [Peer Reviewed Journal]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

Full text available

8
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

The sequence and de novo assembly of the giant panda genome.

Li, Ruiqiang ; Fan, Wei ; Tian, Geng ; Zhu, Hongmei ; He, Lin ; Cai, Jing ; Huang, Quanfei ; Cai, Qingle ; Li, Bo ; Bai, Yinqi ; Zhang, Zhihe ; Zhang, Yaping ; Wang, Wen ; Li, Jun ; Wei, Fuwen ; Li, Heng ; Jian, Min ; Li, Jianwen ; Zhang, Zhaolei ; Nielsen, Rasmus ; Li, Dawei ; Gu, Wanjun ; Yang, Zhentao ; Xuan, Zhaoling ; Ryder, Oliver A ; Leung, Frederick Chi-Ching ; Zhou, Yan ; Cao, Jianjun ; Sun, Xiao ; Fu, Yonggui ; Fang, Xiaodong ; Guo, Xiaosen ; Wang, Bo ; Hou, Rong ; Shen, Fujun ; Mu, Bo ; Ni, Peixiang ; Lin, Runmao ; Qian, Wubin ; Wang, Guodong ; Yu, Chang ; Nie, Wenhui ; Wang, Jinhuan ; Wu, Zhigang ; Liang, Huiqing ; Min, Jiumeng ; Wu, Qi ; Cheng, Shifeng ; Ruan, Jue ; Wang, Mingwei ; Shi, Zhongbin ; Wen, Ming ; Liu, Binghang ; Ren, Xiaoli ; Zheng, Huisong ; Dong, Dong ; Cook, Kathleen ; Shan, Gao ; Zhang, Hao ; Kosiol, Carolin ; Xie, Xueying ; Lu, Zuhong ; Zheng, Hancheng ; Li, Yingrui ; Steiner, Cynthia C ; Lam, Tommy Tsan-Yuk ; Lin, Siyuan ; Zhang, Qinghui ; Li, Guoqing ; Tian, Jing ; Gong, Timing ; Liu, Hongde ; Zhang, Dejin ; Fang, Lin ; Ye, Chen ; Zhang, Juanbin ; Hu, Wenbo ; Xu, Anlong ; Ren, Yuanyuan ; Zhang, Guojie ; Bruford, Michael W ; Li, Qibin ; Ma, Lijia ; Guo, Yiran ; An, Na ; Hu, Yujie ; Zheng, Yang ; Shi, Yongyong ; Li, Zhiqiang ; Liu, Qing ; Chen, Yanling ; Zhao, Jing ; Qu, Ning ; Zhao, Shancen ; Tian, Feng ; Wang, Xiaoling ; Wang, Haiyin ; Xu, Lizhi ; Liu, Xiao ; Vinar, Tomas ; Wang, Yajun ; Lam, Tak-Wah ; Yiu, Siu-Ming ; Liu, Shiping ; Zhang, Hemin ; Li, Desheng ; Huang, Yan ; Wang, Xia ; Yang, Guohua ; Jiang, Zhi ; Wang, Junyi ; Qin, Nan ; Li, Li ; Li, Jingxiang ; Bolund, Lars ; Kristiansen, Karsten ; Wong, Gane Ka-Shu ; Olson, Maynard ; Zhang, Xiuqing ; Li, Songgang ; Yang, Huanming ; Wang, Jian ; Wang, Jun Li, Ruiqiang (correspondence author) ; Li, Ruiqiang (record owner)

Nature, January 21, 2010, Vol.463(7279), pp.311-317 [Peer Reviewed Journal]

© ProQuest LLC All rights reserved

Full text available

Personalize your results

  1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

  1.   

Searching Remote Databases, Please Wait