skip to main content
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Comparative Analysis of Immune Repertoires between Bactrian Camel's Conventional and Heavy-Chain Antibodies

Li, Xinyang ; Duan, Xiaobo ; Yang, Kai ; Zhang, Wei ; Zhang, Changjiang ; Fu, Longfei ; Ren, Zhe ; Wang, Changxi ; Wu, Jinghua ; Lu, Ruxue ; Ye, Yanrui ; He, Mengying ; Nie, Chao ; Yang, Naibo ; Wang, Jian ; Yang, Huanming ; Liu, Xiao ; Tan, Wen

PLoS One, Sep 2016, Vol.11(9), p.e0161801 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions

Searching Remote Databases, Please Wait