skip to main content

Results 1 - 10 of 15  for Great Falls College MSU

Results 1 2 next page
Show only
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Nano-montmorillonite modified foamed paste with a high volume fly ash binder
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Nano-montmorillonite modified foamed paste with a high volume fly ash binder

Li, Zhipeng ; Gong, Jing ; Du, Sen ; Wu, Jianlin ; Li, Jianfen ; Hoffman, Daniel ; Shi, Xianming

RSC advances, 2017, Vol.7 (16), p.9803-9812 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

2
Targeted next-generation sequencing as a comprehensive test for Mendelian diseases: a cohort diagnostic study
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Targeted next-generation sequencing as a comprehensive test for Mendelian diseases: a cohort diagnostic study

Sun, Yan ; Man, Jianfen ; Wan, Yang ; Pan, Gao ; Du, Lique ; Li, Long ; Yang, Yun ; Qiu, Liru ; Gao, Qing ; Dan, Handong ; Mao, Liangwei ; Cheng, Zhengyu ; Fan, Chen ; Yu, Jing ; Lin, Mufei ; Kristiansen, Karsten ; Shen, Yin ; Wei, Xiaoming

Scientific reports, 2018, Vol.8 (1), p.11646-9 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

3
Mixing, tensile and pasting properties of wheat flour mixed with raw and enzyme treated rice bran
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Mixing, tensile and pasting properties of wheat flour mixed with raw and enzyme treated rice bran

Teng, Yuefei ; Liu, Chunying ; Bai, Jing ; Liang, Jianfen

Journal of Food Science and Technology, 2015-05, Vol.52 (5), p.3014-3021 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

4
Panel-based NGS reveals disease-causing mutations in hearing loss patients using BGISEQ-500 platform
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Panel-based NGS reveals disease-causing mutations in hearing loss patients using BGISEQ-500 platform

Sun, Yan ; Yuan, Jing ; Wu, Limin ; Li, Min ; Cui, Xiaoli ; Yan, Chengbin ; Du, Lique ; Mao, Liangwei ; Man, Jianfen ; Li, Wei ; Kristiansen, Karsten ; Wu, Xuan ; Pan, Weijun ; Yang, Yun

Medicine (Baltimore), 2019-03, Vol.98 (12), p.e14860 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

5
Nano-montmorillonite modified foamed paste with a high volume fly ash binder
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Nano-montmorillonite modified foamed paste with a high volume fly ash binder

Li, Zhipeng ; Gong, Jing ; Du, Sen ; Wu, Jianlin ; Li, Jianfen ; Hoffman, Daniel ; Shi, Xianming 2017

Full text available

6
Improving arsenic mobility concentration from As-polluted soils by the functional strains
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Improving arsenic mobility concentration from As-polluted soils by the functional strains

BAI JianFen LIN XianGui DAI Jue HUA JianFeng QIN Hua HU JunLi WANG YiMing ZHANG ChengLong WANG JingWei YUAN WenYi

中国科学:地球科学英文版, 2015, Vol.58 (8), p.1420-1426 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

7
Ligand-Modified Cell Membrane Enables the Targeted Delivery of Drug Nanocrystals to Glioma
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Ligand-Modified Cell Membrane Enables the Targeted Delivery of Drug Nanocrystals to Glioma

Chai, Zhilan ; Ran, Danni ; Lu, Linwei ; Zhan, Changyou ; Ruan, Huitong ; Hu, Xuefeng ; Xie, Cao ; Jiang, Kuan ; Li, Jinyang ; Zhou, Jianfen ; Wang, Jing ; Zhang, Yanyu ; Fang, Ronnie H ; Zhang, Liangfang ; Lu, Weiyue

ACS nano, 2019-05-28, Vol.13 (5), p.5591-5601 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

8
Expression of messenger RNA for transforming growth factor-beta1 and for transforming growth factor-beta receptors in peripheral blood of immune thrombocytopenic purpura
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Expression of messenger RNA for transforming growth factor-beta1 and for transforming growth factor-beta receptors in peripheral blood of immune thrombocytopenic purpura

Fang, Zhi ; Cai, Ting ; Li, Keqiang ; Yu, Jing ; Luo, Yangqing ; Qian, Suying ; Xu, Jianfen ; Xiao, Gangfeng ; Wu, Ningning ; Zhao, Haifeng

Platelets, 2013-05, Vol.24 (3), p.250-252 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

9
Isolation of Infectious SARS-CoV-2 from Urine of a COVID-19 Patient
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Isolation of Infectious SARS-CoV-2 from Urine of a COVID-19 Patient

Sun, Jing ; Zhu, Airu ; Li, Heying ; Zheng, Kui ; Zhuang, Zhen ; Chen, Zhao ; Shi, Yongxia ; Zhang, Zhaoyong ; Chen, Si-bei ; Liu, Xuesong ; Dai, Jun ; Li, Xiaobo ; Huang, Shuxiang ; Huang, Xiaofang ; Luo, Ling ; Wen, Liyan ; Zhuo, Jianfen ; Li, Yuming ; Wang, Yanqun ; Zhang, Lu ; Zhang, Yanjun ; Li, Fang ; Feng, Liqiang ; Chen, Xinwen ; Zhong, Nanshan ; Yang, Zifeng ; Huang, Jicheng ; Zhao, Jincun ; Li, Yi-min

Emerging microbes & infections, 2020, Vol.9 (1), p.1-8 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

10
Isolation of Infectious SARS-CoV-2 from Urine of a COVID-19 Patient
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

Isolation of Infectious SARS-CoV-2 from Urine of a COVID-19 Patient

Sun, Jing ; Airu Zhu ; Heying Li ; Zheng, Kui ; Zhuang, Zhen ; Chen, Zhao ; Yongxia Shi ; Zhaoyong Zhang ; Si-Bei Chen ; Xuesong Liu ; Dai, Jun ; Xiaobo Li ; Shuxiang Huang ; Xiaofang Huang ; Luo, Ling ; Liyan Wen ; Jianfen Zhuo ; Yuming Li ; Yanqun Wang ; Zhang, Lu ; Yanjun Zhang ; Li, Fang ; Liqiang Feng ; Xinwen Chen ; Nanshan Zhong ; Zifeng Yang ; Jicheng Huang ; Jincun Zhao ; Li, Yi-Min 2020

Full text available

Results 1 - 10 of 15  for Great Falls College MSU

Results 1 2 next page

Personalize your results

  1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

  1.   

Show only

  1. Peer-reviewed Journals (10)

Searching Remote Databases, Please Wait